China Filatelie

......een groot,veelzijdig en interessant verzamelgebied.

 

Weet u dat in de wereld van de filatelie landen als China, Hong-Kong en Macau enorm in de belangstelling staan? Weet u dat deze belangstelling wereldwijd is en zowel bij de profes­sionele handel als bij verzamelaars is waar te nemen?

Weet u dat in China zelf sinds 1990 het aantal postzegel-verenigin­gen met duizenden en het aantal verzamelaars met enige miljoenen is toegenomen? En weet u dat het verzamelgebied China een grote diversiteit kent en buitengewoon interessant is?

Er zijn verzamelaars van lokale post, de keizerlijke post of de pro­vinciale post, Tibet of de Japanse bezettingstijd. Anderen werpen zich op de buitenlandse kantoren in China of op hun daar aanwe­zige militairen met hun post. Sommigen specialiseren zich op de post uit de tijd van de burgeroorlog, de zogenaamde voorlopers van de post van de Chinese Volksrepubliek, of op Manchoukuo (Mansjoerije), en daarbinnen kan gekozen worden voor algemeen gangbare zegels of lokale opdrukken.

Ook zijn er verzamelaars die de Volksrepubliek China sparen, of Formosa (Taiwan), of het sinds l juli 1997 bij China gekomen HongKong. Tot slot zijn er verzamelaars van postwaardestukken, eerste dag enveloppen of -afstempelingen, speciale herinnerings­stempels , brieven uit een bepaalde periode of souvenirvelletjes.

Studiegroep China Filatelie houdt zich bezig met deze grote verscheidenheid van aspecten van het verzamelgebied China. De naam van de vereniging "Studiegroep China Filatelie"zegt het al: de vereniging stelt zich ten doel om de kennis van het verzamel­gebied China door te geven aan andere geïnteresseerde leden. Daarnaast stimuleert zij het verzamelen van Chinese postzegels en poststukken.

Activiteiten

Hoe werkt de vereniging?

 

Ledenvergaderingen

Vijf maal per jaar wordt er op zaterdagochtenden een bijeenkomst gehouden, centraal in het land, meestal in Utrecht. Deze bijeenkomsten bestaan uit een drietal onderdelen. Er wordt een veiling gehouden van postzegels, poststukken en partijen zegels, het bestuur deelt mee wat voor leden wetenswaardig of belangrijk is en er worden regelmatig lezingen georganiseerd of leden laten iets van hun collectie zien. Leden ontmoeten elkaar, informeren elkaar, kunnen zegels van elkaar kopen of met elkaar ruilen.

Veilingen

De veilingen die op elke ledenvergadering worden gehouden bestaan uit vijftig tot honderd kavels. Kavels worden veelal door leden ingezonden. De veilingmeester koopt speciaal op andere veilingen in en let erop dat er zoveel mogelijk variatie in de kavels komt te zitten. Ieder lid ontvangt van tevoren een veilinglij st. Kan een lid niet aanwezig zijn dan kan hij schriftelijk bieden.

Bulletin

Het bulletin wordt door de leden zelf geschreven en verschijnt vier maal per jaar. Het bulletin is de belangrijkste schakel in de Studiegroep China Filatelie voor het uitwisselen van kennis. Bovendien biedt het de mogelijkheid via de vragenrubriek andere leden antwoord te geven op vraagstukken betreffende hun verzamelgebied. De filatelistische bijdragen zijn van goed niveau, zodanig, dat binnenkort een Engels resumé toege­voegd wordt.

Rondzendingen

De studiegroep heeft geen eigen rondzenddienst meer.

Wel wijzen wij u op het bestaan van rondzenddiensten met specifiek Chinees materiaal.

Het bestuur kan u hierover nader informeren.

Nieuwtjesdienst.

De nieuwtjesdienst levert aan de leden, die zich daarop willen abonneren, de nieuw uitgegeven zegels, souvenirvellen, First Day Covers, maxi-mumkaarten enzovoorts. De Studiegroep China Filatelie heeft recht­streekse kontakten in Beijing, waar ze de nieuwe uitgiften betrekt.


Aankopen

De afdeling aankopen is opgericht om grotere partijen en restantverzame­lingen op veilingen, hoofdzakelijk in het buitenland, te kopen. Deze aankopen worden vervolgens op de ledenvergaderingveilingen aangeboden aan de leden, die voor interessante prijzen zegels en poststukken kunnen verwerven.

Advies bij beëindiging van de hobby

Leden, die stoppen met de filatelie van China, dan wel nabestaanden van leden, kunnen voor liquidatie van de verzameling advies krijgen, dat door een commissie van drie leden, waar van er altijd één bestuurslid van de Studiegroep China Filatelie is, gegeven wordt.

Bibliotheek

De Studiegroep China Filatelie beschikt over een forse bibliotheek met een grote reeks aan boeken, catalogi, tijdschriften, veilingcatalogi en losse artikelen uit binnen- en buitenland. Dit materiaal is gratis door de leden te gebruiken.

Handboek China

Naast het bulletin geeft de Studiegroep een Handboek China uit. De publicatie gebeurt in afleveringen, die als gevolg van de hoge kosten onregelmatig verschijnen. Tot op heden zijn verschenen: de Amoy Local Post, de Chefoo Local Post en de Foochow Local Post.

Onderling advies

Ook buiten de ledenvergaderingen geven leden elkaar onderling advies. Gespecialiseerde leden kunnen falsificaten onderkennen, ervaren leden helpen nieuwkomers op weg.

Falsificatenverzameling

De Studiegroep China Filatelie bouwt aan een referentie-collectie van falsificaten. Deze collectie is nog gering van omvang, maar dankzij de medewerking van de leden wordt ze steeds meer compleet.”

 

Buitenlandse contacten

Met buitenlandse China-verenigingen zijn er contacten. Hun publicaties worden verzameld en komen in de bibliotheek van de Studiegroep terecht.

 

 

 

 

Website.

De studiegroep heeft een eigen website.

Hierop staat  o.a.  de nieuwe uitgiftes en links naar andere belangrijke sites wereldwijd.

U kunt ons vinden:        www.chinafilatelie.nl

E-mail: info@chinafilatelie.nl

 

Sfeer

Studiegroep China Filatelie onderscheidt zich niet alleen door de bijzon­der gevarieerde verzamelgebied. Ook de vriendschappelijke band, die onder de leden bestaat, is een kenmerk daarvan. Dankzij de goede onder­linge verhoudingen worden al de activiteiten door leden voor leden ont­plooid. De ledenvergaderingen zijn een trefpunt voor leden uit Amster­dam tot Antwerpen en van Goes tot Groningen.

Belangstelling?

Had u altijd al belangstelling voor dit verzamelgebied, met zijn grote diversiteit en typische kenmerken? Of is uw belangstelling door het lezen van deze brochure gewekt?

Neem dan contact op met het secretariaat van de vereniging voor het aanvragen en of download een aanmeldformulier van deze site

Kosten?

De contributie, die per kalenderjaar wordt geheven, is vastgesteld op € 18,15; het entreegeld, dit is eenmalig bij inschrijving, bedraagt  € 11,35.

 

 

Secretariaat:

 

Studiegroep China Filatelie

Kwikstaarthof 10

2841 NV Moordrecht

telefoon: 0182 379470

e-mail: info@chinafilatelie.nl